Benodigd C De juiste gegevens

Gegevens over de ligging, de toestand en het functioneren van de riolering zijn noodzakelijk voor de bedrijfszekerheid, snelle service en beheersbare kosten.

De rol van de raad
Er is structurele bestuurlijke aandacht nodig voor het investeren in verzamelen, verbeteren, analyseren, ontsluiten en gebruiken van data. De kost gaat daarbij voor de baat uit.

Data zijn belangrijk
Bij gegevensbeheer gaat het niet alleen over vaste aspecten, zoals afmetingen, materiaal, leeftijd en hoogteligging van buizen. Het gaat ook over in de tijd veranderende aspecten en om het functioneren. Omdat de riolering vooral onder de grond ligt, is niet zomaar waar te nemen of er sprake is van beschadiging of verstopping en ook niet hoeveel water en vuil worden afgevoerd en welke waterstanden daarbij optreden.

Data worden steeds belangrijker als grondstof voor verstandig beleid, doelmatige investeringen, goed beheer en als basis voor betere dienstverlening aan de samenleving. Dit geldt voor het hele fysieke domein, waaronder het stedelijk waterbeheer. De overheid van de toekomst en de daar werkzame professionals moeten hun data en kennis goed organiseren. Datagestuurd beheer van objecten zoals riolen, wegen en bomen wordt even belangrijk als digitale dienstverlening aan bewoners en bedrijven.

Onderbouwde keuzes
Welke maatregel is het meest geschikt? Is een goedkopere maatregel goed genoeg? Kan een maatregel uitgesteld worden? Om hierover verantwoorde beslissingen te nemen, is verfijnd inzicht nodig. Hoe beter uw rioolbeheerder weet wat er aan riolering is, hoe de conditie daarvan is en hoe het presteert, hoe scherper uw gemeente kan sturen. Als u de data beschikbaar en op orde heeft, zal dat misinvesteringen voorkomen en de kwaliteit van uw openbare ruimte verhogen.

Eén taal
Nieuwe meetmethoden leveren steeds meer data op die met moderne verwerkingstechnieken steeds beter bruikbare informatie opleveren. Dit gaat nog sneller als elke betrokken deskundige de data kan gebruiken. Dat vraagt om onbelemmerde data-uitwisseling tussen gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, softwareleveranciers en aannemers in de gemeenschappelijke standaardtaal ‘Gegevenswoordenboek Stedelijk Water’. Het loskoppelen van gegevensbestanden en toepassingen en gebruik van open data zijn logische vervolgstappen.

Investeren in data
Net als bijvoorbeeld bij basisregistraties en klantprocessen (frontoffice, vergunningen, meldingen) zijn bij het beheer van riolering, wegen en groen investeringen nodig in mensen en de instrumenten die ze gebruiken om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Meer, betere en algemeen beschikbare data zijn bijvoorbeeld nodig om:

  • Prioritaire gebieden voor aanpak van regenwaterschade aan te wijzen.
  • Beter afgewogen keuzes te maken over vervangen of vernieuwen van riolen.
  • De kans op schade aan de riolering tijdens graafwerkzaamheden te verminderen.

<  |  >